Fransız Edebiyatı özellikleri ve eserleri

yorumsuz
559 views
Fransız Edebiyatı özellikleri ve eserleri

Fransız Edebiyatı nedir , özellikleri nelerdir , önemli isimleri sanatçıları ve eserleri nelerdir kısaca paylaşıyoruz. Fransız edebiyatı çıkmış sorular ödev için düzenlenmiş bilgiler ile kütüphane kaynakçalı kitaptan alıntı yaparak sizler için hazır hale getirdik. Bilgiler bulunmaz nimet gibidir. Ödev içinde kullanabilirsiniz. Başlayalım.

 

Fransız Edebiyatı

Fransız edebiyatı, XII. yüzyıla gelinceye ka-dar, manzum halk hikâyeleri dışında gelişme göstermemektedir.

16. YÜZYIL Fransız Edebiyatı

XVI. yüzyılda Fransız şiirinin kurucusu RONSARD (Ronsar) (1524 – 1585), romancı RABEIAİS (Rable) (1490 – 1554), deneme yaza-rı MONTAIGNE (Monteyn) (1533 – 1592), ya-şamışlardır.

MONTAİGNE (1533–1592) Dünya edebiyatında “Deneme” türünün ku-rucusudur. Özgür düşüncenin öncülerindendir.
Eserleri: Les Essais (Denemeler): Üç ciltlik eserinde politika, edebiyat, ahlak, insan karakteri ve sağlıkla ilgili denemeler mevcuttur.

17. YÜZYIL Fransız Edebiyatı

XVII. yüzyılda Rönesans, edebiyatta KLASİSİZM akımına yol açmış ve Fransa’da ge-lişme göstermiştir. Bu akımın etkisinde, eleştirme alanında,
şiir alanında: BOİLEAU (Bualo) (1636 – 1711)
(fabl) alanında, LA FONTAÎNE (La Fonten) (1621 -1690);
Trajedi’de, RACÎNE (Rasin; 1639 – 1690); CORNEİLLE (Korney) (1606 – 1684);
komedi’de, MOLIERE (Molyer) (1622 -1673) gibi sanatçılar görülür.

BOİLEAU (1636–1711) Yergi ve eleştiri yazarıdır. Klasisizmin tem-silcilerinden biridir.
Eserleri: Şiir Sanatı

LA FONTAİNE (1621–1695) Klasisizmin temsilcilerinden biridir. Fabl yazarıdır. Hayvanları ve insanları göz-lemleyerek, hayvanlar arasında geçen olayları araç yaparak insanların kusurlarını anlatmıştır.
Eserleri: Faniler (12 cilt).

J. RACİNE (1639–1699) Trajedi yazarıdır. Klasisizmin temsilcilerin-den biridir. İnsan tipleri çizerek onların psikoloji-lerini ustaca eserlerine aktarmıştır. İlahiler, şarkı-lar ve tarihçeler yazmıştır.
Eserleri: Andromakhe, Davacılar, İphigenie, Phedre, Esther.

CORNEİLLE (1606–1684) Fransız trajedisinin kurucusudur. “Le Cid” adlı oyunuyla ününü duyurmuştur. Klasisizmin temsilcilerinden biridir. Eserlerindeki kahraman-lar tüm güçlükleri yenen yiğitlerdir.
Eserleri: Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte.

MOLİERE (1622–1673) Dünya komedisinin en büyük ustasıdır. Döneminin ahlak anlayışını ve iki yüzlülüklerini sergilemiştir. Klasisizmin temsilcilerinden biridir. Güldürür, düşündürür ve eğlendirir.
Eserleri: Tartüffe, Donjuan, Zoraki Tabip, Cimri, Kibarlık Budalası, Hastalık Hastası, Gülünç Kibrlar, Kocalar Okulu, Kadınlar Okulu…

FENELON (1651–1715) Klasisizmin temsilcilerinden biridir. Önce masal sonra roman yazmıştır. “Telemak” adlı eserinde kralların sınırsız gücüne karşı çıkar.
Eserleri: Telemak

18. YÜZYIL Fransız Edebiyatı

XVIII. yüzyıl Fransız edebiyatı toplumcu bir nitelik kazanmıştır. Bu yüzyılda, roman ve düşünce alanında MONTESQUÎEU (Monteskiyö) (1689 -1755); DİDEROT (Didro) (1713 – 1784), VOLTAİRE (Volter) (1694 – 1778); J.J. ROUSSEAU (Jank Jak Ruso) (1712 – 1788); töre romanlarıyla LE SAGE (Lö Saj) (1668 – 1747) gibi ünlü kişiler vardır. Bunlar, Fransız toplumunun gelişmesinde, Politik düzenin yeniden kurulmasında etkili olmuşlardır. Fransız İhtilâli, bunların yarattığı düşünce ortamında gerçekleşmiştir.

J.J. ROUSSEAU (1712–1778) Fransız İhtilalinin öncülerinden biridir. “İlimler ile Sanatlar Üzerine Nutuk” adlı yazısı ile dikkat çekmiştir. Eşitlik, özgürlük ve halk egemenliğine dayanan bir yönetim şeklinin var olması için mücadele etmiştir. Romantizmin temsilcilerinden biridir.
Eserleri: Toplumsal Sözleşme, Emile, İtiraflar, Diyaloglar..

19. YÜZYIL Fransız Edebiyatı

XIX. yüzyılın ilk yarısında, Klasisizm’e tepki olarak ROMANTİZM doğmuştur. Bu akımı J.J. ROUSSEAU, CHATEAUBRİAND (Şatobriyan) (1768–1848); Mme. DE STAEL (Madam dö Stael) (1766 – 1817) gibi sanatçılar hazırlamışlardır.

CHATEAUBRİAND (1768–1848) Dışişleri bakanlığı yapmıştır. Eserlerinde geçmişe özlem, doğa aşkı ve dini konuları işlemiştir. Romantizmin temsilcilerinden biridir.
Eserleri: Rena ve Mezar Ötesinden Anılar, Paris’ ten Filistin’e Yolculuk, Atala.

Mme DE STAEL (1766–1817) Sosyoloji ilminin öncüsüdür. Eleştirmeci ve roman yazarıdır.
Eserleri: Edebiyata Dair, Almanya’ya Dair…

LAMARTİNE (1790–1869) Klasik dönemden Romantik döneme geçişin ilk şairlerindendir. Romantizm akımının temsilcilerinden biridir. Pastoral türde şiirler yazmıştır. Romanları da vardır. Bunların yanında hikâyeleri, siyasi ve tarihi yazıları vardır.
Eserleri: Şairane Duyuşlar, Bir Meleğin Düşmesi (şiir); Graziella, Raphael, Tefekkürler (roman).

V. HUGO (1802–1885) Romantizmin kurucusudur. Kuvvetli bir teknik ve dile sahiptir. Şiirlerinde aşk, doğa, özgürlük, vatan ve insanlık sevgisi temalarını işlemiştir…
Eserleri: Sonbahar Yaprakları, Akşam Şarkıları, Işıklar ve Gölgeler (şiir); Ruy Blas, Kral Eğleniyor, Cromwell, Hernani (oyun); Sefiller, Notre-Dame’ın Kamburu (roman).

A. PERE DUMAS (1802–1870) Tarihi ve polisiye romanları yazmıştır. Romanlarında kahramanları konuşturmuştur. Victor Hugo ile birlikte romantik Dramın kurucusu sayılır. Romantizmin temsilcilerinden biridir.
Eserleri: Üç Silahşörler, Monte Kristo Kontu XIX. yüzyılda yaşadıkları halde, daha çok gerçekçi akımın öncüleri sayılan BALZAC’ı (Balzak) (1799–1850),

H. DE BALZAC (1799–1850) “Les Chouans” romanınyla kendisini tanıtmıştır. Romantizmin hâkim olduğu bir dönemde Realizmin öncülüğün yapmıştr. Eserlerinde insanların yükselme tutkusu, para kazanma hırsı, cinsel istekleri işlenmektedir. “İnsanlık Komedyası” genel başlığı altında topladığı romanlarında, insan hayatının çeşitli yönlerini anlatmıştır. Realizmin temsilcilerindendir.
Eserleri: Eugenie Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak, Otuz Yaşındaki Kadın, Köy Hekimi, Mutlak Peşinde, Tılsımlı Deri, Esrarlı Bir Vaka, Asiller…

STENDHAL (1783–1842) Gezi, anı, deneme, öykü ve roman türlerinde eserler vermiştir. Eserlerinde insanların duygu ve psikolojik yönlerini çözümlemiştir. Realizmin temsilcilerindendir.
Eserleri: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı, Kastro Rahibesi, Racine ve Shakespeare, İtalya Hikâyeleri…

Bu Fransız Edebiyatı da Neymiş Arkadaş..!

G. FLAUBERT (1821–1880) “Madame Bovary” romanıyla ilgi topladı. Bu eserde yerleşmiş geleneklere, din ve ahlak kurallarına aykırı davranmakla suçlandı. Eselerindeki kahramanlar gerçek hayattandır. Realizmin temsilcilerindendir. Şekil ve anlatım tarzına önem verip eserlerinde kendi kişiliğini gizlemiştir.
Eserleri: Madame Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim, Bir Delikanlının Hikâyesi, Ermiş Antonius ve Şeytan, Üç Hikâye.

GONCOURT KARDEŞLER Edmond ve Jules kardeşlerdir. Realizmin temsilcilerindendir. Aynı zamanda Empresyonizmden etkilenmiştir.
Eserleri: Manelte Salomon, Journal, Germinie Lacerleux.

A. DAUDET (1840–1897) “Değirmenimden Mektuplar” adlı kitabıyla ünlenmiştir. Belgelere dayanarak çalıştığından natüra-listlere benzemiştir. Renk ve biçimlere özen gösterdiği için şiirsel bir üslubu vardır. Natüralizmin temsilcilerinden birisidir.
Eserleri: Tombalak, Ay ışığı, Küçük Raque, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Kadar Acı, Ölüm Gibi Kuvvetli, Kalbimiz.

FRANÇOİS COPPEE (18 42–1907) Ahlak ve yurtseverlik konularını işlemiştir. Manzum tiyatroları ve duygu yüklü romanları vardır. Parnasizmin temsilcisidir.
Eserleri: Kutsal Kalıntılar Korunağı, Alçak gönüllüler.

JOSE MARİA DE HEREDİA (1842 – 1905) Sone nazım şeklini kullanmıştır. Parnasizmin temsilcisidir. Eserleri: Ganimetler

L. DE LİSLE (1818–1894) Nesnelliğe çok önem vermiştir. Parnasizmin temsilcisidir.
Eserleri: Antik Şiirler, Barbar Şiirler, Trajik Şiirler.

C. BAUDELAİRE (1821–1867) Sembolizmin temsilcilerindendir. Kapalı anlatımla duygularını anlatmaya çalışmıştır. Eserleri: Şer Çiçekleri, Yapma Cennetler, Esrar ve Haşhaş, Küçük Mensur Şiirler. P.

VERLAİNE (1844–1896) Parnasçılar arasında da adı geçen sanatçı, aynı zamanda sembolisttir. “Müzikli ve kapalı” bir anlatım kullanmıştır.
Eserleri: Âşıkların Bayramı, Güzel Şarkı, Şiir Sanatı, Sözsüz Romanlar, Usluluk

S. MALLARME (1842–1898) Sembolist bir şairdir. Şiirde biçime önem vermiş. Her sözcüğün bir sembol olduğunu savunmuş,
Eserleri: Eski Tanrılar, Şiirler, Saçmalar, Edgar Poe’nun Şiirleri.

A. RİMBAUD (1854–1891) Sürrealizme kaynaklık eden sanatçıya göre; şair, aynı zamanda sembolisttir.
Eserleri: Sarhoş Gemi, Cehennemde Bir Mevsim, İlhamlar.

Yirminci yüzyılda, yeni akımların ortaya çıkardığı G. APOLİNAİRE (Güstav Apoliner) (1830 -1918), ANDRE BRETON (Andre Bröton), PAUL LEUARD (Pol Eluar) (1895 -1952) gibi şairlerle ANDRE GİDE (Andre Jid) (1869 -1951), ALAİN (Alen) (1868 -1951) gibi yazarlar ün sağlamışlardır.

A. GİDE (1869–1951) Eserlerinde ırk ve dinlerin insan hayatına etkisini anlatmış. İnsanın iç dünyasını tahlil etmiştir. Egzistansiyalizmin temsilcisidir.
Eserleri: Dünya Nimetleri, Günlük, Dar Kapı, Kalpazanlar, Pastoral Senfoni..

Fransız Edebiyatı konusu burada bitti.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 27 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın